• Natječaji

Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljivi korisnici su:
•    fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija
ili
•    fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 15.000 EUR, a najviša 300.000 EUR.

Intenzitet javne potpore je 65 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. do 12:00 sati. 

Detalji natječaja dostupni su na ovoj poveznici.

Ispis

Otvorene prijave za GRUPNU NABAVU I UGRADNJU SOLARNIH ELEKTRANA

Na sunčanoj strani (www.nasuncanojstrani.hr), servis Zelene energetske zadruge (ZEZ) za podršku u realizaciji solarnih elektrana, poziva građane iz cijele Hrvatske spremne na ugradnju solarne elektrane za obiteljsku kuću, tvrtku ili obrt da se uključe u grupnu nabavu opreme i ugradnje solarnih elektrana. Cilj je osigurati veću isplativost ugradnje solarne elektrane izborom opreme visoke razine kvalitete po povoljnijim uvjetima, te sigurnost i podršku u cjelokupnom procesu njene realizacije. 
 
U suradnji s partnerskim instalaterima solarnih elektrana, servis sudionicima nudi tri opcije nabave koje se razlikuju u kategoriji kvalitete, rokovima jamstva proizvođača nakon ugradnje te cijeni opreme. 
 
Konačna količina opreme i konačan broj sudionika grupne nabave odredit će popust koji će sudionici ostvariti sudjelovanjem u ovakvom procesu realizacije solarne elektrane, a na temelju iskustva iz prethodnih izdanja grupne nabave procjenjuje se da će popust iznositi najmanje 15% na tržišne cijene
 
Osim toga, sudionicima grupne nabave na raspolaganju su i dodatne pogodnosti poput popusta od 50% na izradu glavnog projekta solarne elektrane, brzih termina ugradnje te kontinuirane tehničke i savjetodavne podrške u realizaciji solarne elektrane stručnog tima servisa Na sunčanoj strani. 
 
Sve dodatne informacije o grupnoj nabavi moguće je saznati pozivom na broj 01 2090 404 ili slanjem upita na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
Poziv je otvoren do 25. siječnja 2024.
 
 
 

Ispis

Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe - vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. 

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50%, kao i u ovom pozivu.

Otvoren: 15.11.2023.

Svi podatci o ovom Javnom pozvu se nalaze na ovoj poveznici.

Ispis

Javni natječaj za radno mjesto Viši savjetnik za strateško planiranje

REPUBLIKA HRVATSKA

RAZVOJNA AGENCIJA Općine Orebić

Obala pomoraca 24

Orebić

Ravnatelj Razvojne agencije Općine Orebić

Br. spisa 12/23

Orebić, 15.11. 2023. godine

Na temelju članka 17. stavaka 2  Statuta Razvojne Agencije Općine Orebić (Službeni glasnik 14/18), članka 4. Pravilnika o radu Razvojne agencije Općine Orebić, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, Ravnateljica  Razvojne agencije Općine Orebić, objavljuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na radno mjesto Višeg savjetnika za strateško planiranje u Razvojnu agenciju Općine Orebić – jedan izvršitelj, na određeno vrijeme/do povratka djelatnice s bolovanja, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema ekonomskog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva: od čega 1 godina rada na projektima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorija

Rok za prijave je 15 dana od dana objave na Zavodu za zapošljavanje, a natječaj će se objaviti i na službenoj stranici Agencije. Prijave se podnose na adresu: Razvojna agencija Općine Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto“ - ne otvaraj".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uz pisanu prijavu na natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • životopis – vlastoručno potpisan,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • potvrda o radnom stažu (izvornik potvrde ili elektroničkog zapisa Zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima);
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika ECDL diplome, indeksa fakulteta, odnosno drugi certifikat, diploma ili potvrda kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu);
 • uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. i 16. Zakona) ne starije od šest mjeseci, izvornik uvjerenja ili ispis iz sustava e-Građanin;
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika)

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja, sukladno Zakonu i provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koje nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate pravodobno i uredno prijavljene na natječaj,  koji su dokazali da ispunjavaju sve uvjete ovog natječaja, provest će se prethodna provjera znanja radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju u radni odnos, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu i odustao od sudjelovanja na natječaju.

                                                                      

                                                                       Ravnateljica Razvojne agencije Općine Orebić

                                                                                             

Ispis

Info dani o mogućnostima financiranja međunarodnih istraživačkih projekata u 2024.

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizira seriju informativnih dana o međunarodnim programima za financiranje tržišno orijentiranih projekata – poput Eureka mrežnih projekata, Eurostarsa i Europskog inovacijskog vijeća – te o podršci koja je poduzetnicima na raspolaganju putem projekta Enterprise Europe Network (EEN).

Info dani bit će organizirani u četiri grada u studenom i prosincu, a uz informacije o programima i besplatnoj podršci, poduzetnici u Splitu i Osijeku imat će priliku poslušati izlaganje o intelektualnom vlasništvu.

U Rijeci nas očekuje kratko izlaganje na temu uloge i važnosti pitcha kod prijave na EIC Akcelerator, a u Zagrebu ćemo saznati više o alternativnim načinima financiranja i VC fundingu.

Više o info danima objavljeno je na  mrežnim stranicama HAMAGA.

 

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet