• Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju, u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili;
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.
 • fizičke osobe:
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisan/i u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika).
 • pravne osobe:
  • moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno  računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji u trenutku  podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske  izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivost projekta:

 • korištenje OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda pri čemu je rezultat proizvodnog procesa poljoprivredni proizvod koji su navedeni u Prilogu I.,
 • ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na objektima u postupku izgradnje ili rekonstrukcije,
 • u slučaju gradnje, projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,
 • u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti, koji mora
  biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili do najkraće 31.12.2030. godine,
 • postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili
  toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva. Eventualne viškove korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije,
 • postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja koristi OIE:
  • instalirana snaga manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
  • planirana proizvodnja električne i/ili toplinske energije manja ili jednaka godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva,
 •  proizvodnja električne i/ili toplinske energije iz biomase:
  • silažni kukuruz, žitarice,usjevi bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za
   biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstvu na godišnjoj razini (ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda),
  • postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe:
   • stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja mora biti veći od 50%.

Prihvatljivi troškovi:

 • Materijalni troškovi:
  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana,
  • troškovi pripreme dokumentacije,
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR,
 • Najviši iznos potpore:
  • 1.000.000 EUR,
  • za početnike i korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 eura te korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga: 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50%

Rok za podnošenje prijava: od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati

Svi detalji o natječaju nalaze se na ovoj poveznici.

Ispis

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu mjere 4 ''Ulaganja u fizičku imovinu'', podmjere 4.2. ''Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda'', operacije 4.2.1. ''Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući korisnike početnike,
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, a upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),
  • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji nisu posjedovali financijske izvještaje, a koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi,
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje,
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
 • proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru) kod samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru s registriranim objektom u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju kod samostalnih ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te laboratorija za vlastite potrebe korisnika u funkciji prerade.

Prihvatljivost projekta:

 • ulaganje u preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru,
 • ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente,
 • rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru,
 • u slučaju gradnje, projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,
  • u slučaju građenja objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, objekata za preradu hrane za životinje te u slučaju prenamjene postojećih objekata u objekte za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla /ili objekte za preradu hrane za životinje korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede,
 • u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti, sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili sklopljen do najkraće 31.12.2030. godine.

Prihvatljivi troškovi:

 • Materijalni troškovi:
  • ulaganje u građenje/rekonstrukciju:
   • objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • objekata za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva,
  • ulaganje u građenje/rekonstrukciju/opremanje/ugradnju opreme:
   • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),
   • objekata za obradu otpadnih voda,filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • kupnja gospodarskih vozila (prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za preradu
   i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru),
  • kupnja strojeva, opreme/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ne prije 01.01.2014. godine),
  • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17 uredbe (EU) br. 1305/2013,
 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana,
  • troškovi pripreme dokumentacije,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem,

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR
  • Najviši iznos potpore po projektu za početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu: do 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50%

Rok za podnošenje prijave: od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Svi detalji i dokumentacija o natječaju nalaze se na ovoj poveznici.

Ispis

Javni poziv za sufinanciranje izrade poslovnih planova

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2022.-2024. godine, za sufinanciranje izrade poslovnih planova.
 
Korisnici potpora:

fizičke osobe upisane u obrtni registar - obrti

obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG

mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu,

čije je sjedište odnosno prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije.
 
Bespovratne potpore dodjeljuju se za troškove:

izrade poslovnog plana ili investicijske studije koje su sastavni dio dokumentacije za podnošenje zahtjeva po kreditnim programima koje provodi Dubrovačko-neretvanska županije u suradnji sa poslovnim bankama, pod uvjetom da su kreditna sredstva realizirana;

izrade poslovnog plana ili investicijske studije koje su sastavni dio dokumentacije za podnošenje zahtjeva po kreditnim programima koje provodi HAMAG i HBOR u suradnji sa poslovnim bankama ili samostalno, pod uvjetom da su kreditna sredstva realizirana.

Sufinanciraju se troškovi u visini do najviše 50% troškova, ali ne više od 663,61 eur / 5.000,00 kn po pojedinom poduzetniku.
 
Dokumentacija za prijavu dostupna je na ovoj poveznici
 
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2023. godine.
 
Za sve informacije o pozivu dostupan je kontakt: tel 020/351-431, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ispis

Besplatno predavanje: "Izmjene u poreznim propisima i Zakonu o radu u 2023."

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira besplatno predavanje na temu izmjena u poreznim propisima i Zakonu o radu u 2023. godini.

Predavanja će se održavati u Dubrovniku, Pločama, a uz potporu Poduzetničkog inkubatora Vela Luka i u Veloj Luci i to prema sljedećem rasporedu:

 • 12.01.2023. u 11.00 sati - Općinska vijećnica, Obala 3 br. 19, Vela Luka
 • 13.01.2023. u 10.00 sati - Poduzetnički inkubator Dubrovnik (Vukovarska 16, Dubrovnik)
 • 19.01.2023. u 10.00 sati - Poduzetnički inkubator Ploče (Crna rika 7a, Ploče)

Teme predavanja:

1. Izmjene u poreznim propisima

 • nove svote neoporezivih primitaka od 01.10.22, odnosno 01.01.2023
 • nove porezne olakšice za uzdržavane članove
 • isplate plaća u 2023
 • novi iznos minimalne plaće, nove osnovice za plaćanje doprinosa
 • izmjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
 • usklađenje temeljnog kapitala vezano za uvođenje EUR-a
 • ostalo

2. Izmjene u Zakonu o radu

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Obvezni sadržaj ugovora o radu
 • Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
 • Rad na izdvojenom mjestu i rad na daljinu
 • Dodatni rad
 • Probni rad
 • Otkaz i otkazni rok
 • ostalo

3. Ispunjavanje obrasca PO-SD za 2022

4. Pitanja i odgovori

Predavanje će održati gđa. Jasna Gavrić, savjetnica iz područja računovodstva i poreza. Očekivano trajanje radionica je 4 sata.

Budući da je broj polaznika ograničen, molimo sve zainteresirane da se prijave putem:

 • poveznice: https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/8AGegzS4YN2ZQXk96&source=gmail&ust=1673433680771000&usg=AOvVaw2A4Qu6U8SKHzxW1iMMjOXy">https://forms.gle/8AGegzS4YN2ZQXk96
 • maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Dubrovnik i Ploče) ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Vela Luka)
 • ili telefona: 020/418-401 (Dubrovnik i Ploče) ili 091/526-0222 (Vela Luka)

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet