• Natječaji

Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod za 2023. godinu. Zahtjevi se zaprimaju do 31. kolovoza 2023.Projekt označavanja otočnih proizvoda „Hrvatski otočni proizvod“ započeo je 2007. godine s ciljem poticanja proizvodnje izvornih i kvalitetnih otočnih proizvoda. 
Oznaka se dodjeljuje otočnim proizvodima i nematerijalnom dobru u svrhu očuvanja otočne tradicije i identiteta, na temelju podnesenog zahtjeva za otočni proizvod koji udovoljava uvjetima i kriterijima utvrđenima Pravilnikom i javnim pozivom.
Grupe otočnih proizvoda za koje se dodjeljuje oznaka Hrvatski otočni proizvod su prehrambeni proizvodi, pića, kemijski proizvodi, primijenjena umjetnost i dizajn te nematerijalno dobro. Rješenje o dodjeli oznake izdaje se na temelju prijedloga stručnog povjerenstva na rok od 5 godina.

Pozivaju se svi kojima uskoro istječu ili su istekli ugovori o dodjeli prava na označavanje, kao i svi ostali zainteresirani otočni subjekti, da se prijave na ovaj poziv. 

Sve dodatne informacije nalaze se na ovoj poveznici.

Ispis

Poziv za provedbu promotivnih aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu promotivnih aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“.

Javni poziv obuhvaća prihvatljive aktivnosti koje su realizirane u 2022. godini, a odnose se na skupna događanja (sajmove, manifestacije, konferencije, radionice, edukacije/seminare i dr.) te na projekte i programe promotivno - informativnog karaktera,  koji pridonose ostvarivanju ciljeva Programa „Hrvatski otočni proizvod“.

Za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava mogu se prijaviti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost. 

Visina iznosa sufinanciranja od strane Ministarstva po prijavljenoj aktivnosti može iznositi do najviše 2.700,00 eura ako taj iznos predstavlja do najviše 85% ukupnog iznosa prijavljenih troškova za provedbu te aktivnosti.

Javni poziv je otvoren do 27. veljače 2023. i dostupan je na https://www.google.com/url?q=https://lag5.us3.list-manage.com/track/click?u%3Dc2ea6255e95561e2901ff0074%26id%3D61e7f28641%26e%3D0bfb14dd90&source=gmail&ust=1675237981822000&usg=AOvVaw0bwADqfg5VlZle00zN2vSi">službenoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Ispis

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju, u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili;
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.
 • fizičke osobe:
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisan/i u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika).
 • pravne osobe:
  • moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno  računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji u trenutku  podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske  izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivost projekta:

 • korištenje OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda pri čemu je rezultat proizvodnog procesa poljoprivredni proizvod koji su navedeni u Prilogu I.,
 • ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na objektima u postupku izgradnje ili rekonstrukcije,
 • u slučaju gradnje, projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,
 • u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti, koji mora
  biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili do najkraće 31.12.2030. godine,
 • postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili
  toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva. Eventualne viškove korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije,
 • postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja koristi OIE:
  • instalirana snaga manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
  • planirana proizvodnja električne i/ili toplinske energije manja ili jednaka godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva,
 •  proizvodnja električne i/ili toplinske energije iz biomase:
  • silažni kukuruz, žitarice,usjevi bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za
   biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstvu na godišnjoj razini (ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda),
  • postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe:
   • stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja mora biti veći od 50%.

Prihvatljivi troškovi:

 • Materijalni troškovi:
  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana,
  • troškovi pripreme dokumentacije,
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR,
 • Najviši iznos potpore:
  • 1.000.000 EUR,
  • za početnike i korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 eura te korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga: 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50%

Rok za podnošenje prijava: od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati

Svi detalji o natječaju nalaze se na ovoj poveznici.

Ispis

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu mjere 4 ''Ulaganja u fizičku imovinu'', podmjere 4.2. ''Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda'', operacije 4.2.1. ''Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući korisnike početnike,
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, a upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),
  • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji nisu posjedovali financijske izvještaje, a koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi,
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje,
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
 • proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u odgovarajućim registrima),
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru) kod samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda,
 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru s registriranim objektom u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju kod samostalnih ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te laboratorija za vlastite potrebe korisnika u funkciji prerade.

Prihvatljivost projekta:

 • ulaganje u preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru,
 • ulaganje uključuje najmanje jedan trošak koji ima karakteristike digitalne komponente,
 • rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru,
 • u slučaju gradnje, projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja,
  • u slučaju građenja objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, objekata za preradu hrane za životinje te u slučaju prenamjene postojećih objekata u objekte za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla /ili objekte za preradu hrane za životinje korisnik mora imati ishođeno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede,
 • u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji / plodouživanju / zakupu / služnosti, sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili sklopljen do najkraće 31.12.2030. godine.

Prihvatljivi troškovi:

 • Materijalni troškovi:
  • ulaganje u građenje/rekonstrukciju:
   • objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • objekata za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva,
  • ulaganje u građenje/rekonstrukciju/opremanje/ugradnju opreme:
   • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),
   • objekata za obradu otpadnih voda,filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • kupnja gospodarskih vozila (prihvatljivo je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za preradu
   i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru),
  • kupnja strojeva, opreme/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ne prije 01.01.2014. godine),
  • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17 uredbe (EU) br. 1305/2013,
 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana,
  • troškovi pripreme dokumentacije,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem,

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR
  • Najviši iznos potpore po projektu za početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu: do 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50%

Rok za podnošenje prijave: od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Svi detalji i dokumentacija o natječaju nalaze se na ovoj poveznici.

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet