• Natječaji

 • Naslovnica
 • Novosti
 • Natječaji
 • Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 18. Statuta Razvojne agencije Općine Orebić, Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Općine Orebić od 05. studeni 2018.g., Upravno vijeće Razvojne agencije Općine Orebić dana 27. prosinca 2018.g. raspisuje


Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godina radnog iskustva od čega 1 godina rada na projektima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a dodatno potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu),
 • uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vozačka dozvola.

Navedeni dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid originalne dokumente do dana sklapanja ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Razvojna agencija Općine Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić s naznakom „Natječaj za ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić - ne otvaraj“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na provjeru znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web stranici (www.ra-orebic.hr) i oglasnoj ploči Razvojne agencije dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na web stranici (www.ra-orebic.hr) i oglasnoj ploči Razvojne agencije Općine Orebić objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Tomislav Ančić

Tekst natječaja i druge dokumente možete preuzeti ispod članka:

 

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet